Procedure

  • De leerkracht,  de professional bij verenigingen en/of de sport- en/of cultuurcoach die van mening is dat een kind voorgedragen zou kunnen worden voor het CvTO, bespreekt dit eerst met de ouder(s)*.
  • Wanneer de ouder(s) het hiermee eens zijn, meldt de leerkracht, sport- en/of cultuurcoach of docent het kind aan bij het CvTO.
  • Kind en ouder(s) krijgen vervolgens een uitnodiging voor een gesprek met de coördinator van het CvTO.
  • Met kind en ouder(s) zal vervolgens een persoonlijk (naschools) traject worden opgezet.
  • Als kind en ouder(s) akkoord gaan met het traject, zal er een contract worden opgesteld. 
  • Wanneer ouder(s) niet in staat zijn om het kind in dit persoonlijke programma te begeleiden, bestaat de mogelijkheid dat er een mentor wordt aangesteld.
  • Het begeleidingstraject kan doorlopen tot het 18e jaar.
  • Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen kind, ouder(s) en de coördinator van het CvTO over de voortgang en eventuele aanpassing van het programma.

*waar ouder(s) staat kan ook verzorgers gelezen worden

Door sporttalent vroeg te ontdekken is de kans om topsporter te worden aanzienlijk groter