Ontstaan

Nederland moet meer (top)talent afleveren om mee te kunnen blijven doen op wereldniveau. Investeren in de kenniseconomie begint al bij de basis. Als een kind op jonge leeftijd breed wordt gestimuleerd en uitgedaagd, kan de aangeboren intelligentie beter tot ontwikkeling komen. De combinatie van erfelijke aanleg, vroegtijdige stimulansen en een veilige, uitdagende omgeving beïnvloedt uiteindelijk de intelligentie-score en ook de mate van creativiteit.

Het Centrum voor Talent Ontwikkeling (CvTO) is één van de routes om hun ontwikkelkansen vorm te geven en het welzijn van de jeugd te bevorderen. Het CvTO heeft als doel een doorgaande talentenlijn te realiseren voor jeugdigen tot 18 jaar.  Deze ontwikkeling sluit aan op het landelijke plan van aanpak toptalenten in het onderwijs.

Om kinderen met bijzondere talenten en interesses vroegtijdig te scouten, tot bloei te laten komen en langdurig te ondersteunen via het CvTO hebben we nieuw beleid vastgesteld om de kansen van kinderen in de gemeente Leeuwarden te vergroten. Zie voor meer informatie de notitie Kansen voor Kinderen.

Dit beleid richt zich doelbewust op de lange termijn, omdat we uit ervaring en onderzoek weten dat alleen een structurele, langjarige aanpak tot de gewenste resultaten leidt. Daarmee maken wij onze visie daadwerkelijk waar: kansen bieden voor kinderen.

In september 2016  is het CvTO gestart met als doel talenten en bijzondere interesses van kinderen te ontdekken en te helpen ontwikkelen. Het centrum biedt kinderen langdurige ondersteuning zodat die talenten alle kansen krijgen. Ieder kind verdient het namelijk om het eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen.  
Kunstkade wil álle kinderen in alle wijken en dorpen binnen de gemeente Leeuwarden kansen bieden. Daar zetten we ons actief en vol overtuiging voor in.

Door sporttalent vroeg te ontdekken is de kans om topsporter te worden aanzienlijk groter